תקנון האתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט  של לנדרס טרידינג בע"מ

השימוש באתר האינטרנט של לנדרס טרידינג בע"מ (להלן : "האתר") ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

"תכנים" ע"פ תקנון זה פירושו –  כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, תוכנות, יישומים וכל סוג מידע אשר יוצג באתר בטקסט ו/או בתמונה ו/או בקול.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח למען הנחות בלשון זכר בלבד – אולם הנו מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת לנדרס טרידינג בע"מ, ולא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי לנדרס טרידינג בע"מ בגין התכנים או תכונות השימוש ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

לנדרס טרידינג בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את האתר, מבנהו, מראה וזמינותם של התכנים והשירותים הניתנים בו ו/או להפסיק את פעולתו כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לנדרס טרידינג בע"מ בקשר לכך.

לנדרס טרידינג בע"מ אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא  הפסקות ו/או הפרעות ולנדרס טרידינג בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – ובין היתר לא תהא אחראית לעגמת נפש וכיוצ"ב או כל נזק אחר אשר יגרמו לך או לרכושך עקב כך.

לנדרס טרידינג בע"מ אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ולנדרס טרידינג בע"מ לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. לנדרס טרידינג בע"מ אינה אחראית לתכנים, לנתונים, לתוכנות שאליהם מוליכים קישורים אלה ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות אליהם.

לנדרס טרידינג בע"מ לא מתחייבת כי האמור באתר הינו נכון ומדויק – ומובהר בזאת כי היא  אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, או דיוקו של כל מידע, נתון ו/או תוכן שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע"), ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. את/ה פוטר את לנדרס טרידינג בע"מ מכל טענה או דרישה בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע, או כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים.

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות המוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידיך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

מבלי לגרוע מהאמור, למרות שלנדרס טרידינג בע"מ תשתדל כי תוכן האתר יהיה נכון ומדויק ככל הניתן –  יתכנו טעויות סופר, השמטות ו/או שינויים והבדלים בתכנים המופיעים באתר של לנדרס טרידינג בע"מ והיא לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר נגרם כתוצאה משימוש כלשהו באתר, או הסתמכות על המידע אותו הוא מכיל, כאמור לעיל.

לפיכך, כל שימוש במידע ו/או כל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, והחלטה בעניין נעשית באחריותך בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת.

שירותים באתר

בעת השימוש בשירותים המוצעים על ידי לנדרס טרידינג בע"מ באתר זה (לרבות כל תוכנה ו/או אפליקציה הניתנת להורדה דרך אתר זה), תהיה כפוף להנחיות, כללים או הרשאות ידועות המתייחסות לשירותים הללו ולתנאי השימוש. הנחיות, כללים או הרשאות אלהעשויים להכיל תנאים וסייגים נוספים לאלה המוזכרים בתנאי השימוש.

בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר, האתר עשוי להציע גם חומרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (מכונה באופן קולקטיבי, "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' עשויים להיות כפופים, בנוסף לתנאי שימוש אלה, אף להסכמי הרשאה נפרדים הנלווים לשירותים הללו.לנדרס טרידינג בע"מ אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג', לרבות כל חובה העולה מתוך אי התאמה בין שירותי צד ג' והחומרים והשירותים המוצעים על ידי לנדרס טרידינג בע"מ. מוסכם כי לנדרס טרידינג בע"מ לא תהיה אחראית בעניין שירותי צד ג' וכי לא ייעשה ניסיון להטיל עליה אחריות מעין זו.

כל שימוש בשירותים המוצעים באתר יהיה על אחריותך בלבד. לנדרס טרידינג בע"מ אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים לכל מטרה שהיא, וכן לגבי העדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם. בנוסף, לנדרס טרידינג בע"מ אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות בקשר לשירותים.

המוצרים המוצעים למכירה באתר

  • באתר יועמדו למכירה מוצרים מסוגים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של לנדרס טרידינג בע"מ לצד כל מוצר המוצע באתר, או בפרסומים אחרים או אצל שירות הלקוחות של האתר, יופיעו או יועמדו לעיון כל מתעניין, ככלל, הפרטים הבאים: תצלום המוצר, ככל שהדבר רלבנטי למוצר ולצורכי המחשה בלבד; המפרט הטכני ותיאור המוצר, כפי שנמסרו על-ידי היצרנים; מחירו הנקוב של המוצר; תשלומים נוספים, אם ישנם, המסוימים למוצר.
  • מובהר בזאת כי אין הכרח כי הפרטים המפורטים לעיל יופיעו בכל מיקום באתר בו מוצע שירות, ואף לא באתר כלל, וכי חלק מן הפרטים הללו יועמדו לידיעת הדורש אותם אצל שירות הלקוחות של האתר.
  • ללנדרס טרידינג בע"מ שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה, או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר.

ביטול עסקאות:

  • לפי חוק הגנת הצרכן רשאי הלקוח לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לחוק.
  • ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו, הביטול יעשה באמצעות מכתב וישלח בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל שירות לקוחות לנדרס טרידינג בע"מ ו/או האתר.
  • על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר בשלמותו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה  ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא באופן שלא בוצע בו כל שימוש.
  • במקרה של ביטול עסקה, גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר, הלקוח יחויב בגין דמי משלוח. דמי משלוח וטיפול לא יוחזרו בכל מקרה.
  • למען הסר ספקות, יובהר כי ביטול עסקה שלא באופנים ובמועדים המתוארים לעיל לא יהיה תקף ומבצע העסקה יהיה מחויב ואחראי לה.

כללי תשלום

  • מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר שאותו רכש באופן מיידי. ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
  • במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא לנדרס טרידינג בע"מ  רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

קניין רוחני

שם המתחם (domain name)   Landers הינו קניינו הבלעדי של לנדרס טרידינג בע"מ וכל סימנים אחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קניינים של בעליהם, לפי העניין.

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסט, קוד מחשב וכל חומר אחר הנכלל בו – הינו של לנדרס טרידינג בע"מ בלבד ו/או של מי מטעמה ו/או של צדדים שלשיים אשר אישרו להציגו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסר לצד שלשי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של לנדרס טרידינג בע"מ בכתב ומראש.

רישום לשימוש באתר

לנדרס טרידינג בע"מ תהיה רשאית להתנות את הגלישה באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
לנדרס טרידינג בע"מ רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין.

אבטחת מידע

לנדרס טרידינג בע"מ מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, לנדרס טרידינג בע"מ לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של לנדרס טרידינג בע"מ הרשום כדין. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

מסירת מידע לצד ג'

לנדרס טרידינג בע"מ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, אלא במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או איזה מהשירותים המוצעים בו או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה לנדרס טרידינג בע"מ רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

אחריות
לנדרס טרידינג בע"מ לא תהיה אחראית לגבי המידע והתוכן באתר, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר זמינות, התאמה למטרה מסוימת, מחיר או תכונה של שרות או מוצר המופיע באתר.

בשום מקרה לא תחול על לנדרס טרידינג בע"מ אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע או תוכן נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע ללנדרס טרידינג בע"מ על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

שינוי בתנאים ובהתניות

לנדרס טרידינג בע"מ שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך.

סמכות שיפוט והדין החל

תנאי שימוש אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדי של בתי המשפט במחוז תל-אביב – יפו, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת.

והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם